ALGEMENE VOORWAARDEN LANDMAN HOEVELAKEN B.V.


ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Landman Hoevelaken”.
2. Landman Hoevelaken: Landman Hoevelaken B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Oosterinslag 12, 3871AL te Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 08022210.
3. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of rechtspersoon, met wie Landman Hoevelaken een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
4. Partijen: Landman Hoevelaken en de wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Landman Hoevelaken en de wederpartij tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Landman Hoevelaken zich, tegen betaling, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten.
6. Website/webshop: de website van Landman Hoevelaken waarop de wederpartij, middels haar inloggegevens, producten kan bestellen, zulks naast andere mogelijkheden om een overeenkomst te sluiten.
7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Landman Hoevelaken aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder uiteenlopende diervoeding, andere dierenbenodigdheden, planten en accessoires begrepen kunnen zijn.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Landman Hoevelaken gericht aan de wederpartij en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de totstandkoming of uitvoering waarvan Landman Hoevelaken derden betrekt.
3. De toepasselijkheid van de inkoop- dan wel andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, is uitgesloten en wordt waar nodig uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Voorts geldt dat indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk in het aanbod in de webshop is vermeld en door Landman Hoevelaken in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij per e-mail is bevestigd, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, hetgeen geldt dat door Landman Hoevelaken aan de wederpartij per e-mail is bevestigd.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANMELDING VAN DE WEDERPARTIJ BIJ LANDMAN HOEVELAKEN
1. Alvorens producten bij Landman Hoevelaken te kunnen bestellen, dient de wederpartij zich bij Landman Hoevelaken aan te melden en door Landman Hoevelaken te zijn goedgekeurd. Voor reeds vóór totstandkoming van deze algemene voorwaarden bestaande klanten van Landman Hoevelaken geldt de aanmeldprocedure niet. Aanmelding van de wederpartij geschiedt middels de website aan de hand van het daartoe bestemde registratieformulier of het algemene contactformulier, telefonisch, per e-mail dan wel door tussenkomst van een verkoopadviseur van Landman Hoevelaken, zulks onverminderd de eventuele overige manieren waarop Landman Hoevelaken de aanmelding van de wederpartij in behandeling kan en wil nemen.
2. Bij de beoordeling van Landman Hoevelaken of de aanmelding als bedoeld in het vorige lid wordt goedgekeurd, worden de voorwaarden als bedoeld onder sub a en b gehanteerd. De beoordeling of de wederpartij voldoet aan die voorwaarden is enigszins arbitrair en komt dan ook uitsluitend aan Landman Hoevelaken toe. Landman Hoevelaken is nimmer verplicht de aanmelding van de wederpartij te accepteren en kan deze ook op andere dan de onder sub a en b vermelde gronden weigeren.
a. De inschrijving in het Handelsregister van de wederpartij dient branche gerelateerd zijn;
b. De wederpartij dient op verzoek van Landman Hoevelaken aan te tonen over een of meerdere personeelsleden te beschikken die de afnemers van de wederpartij deskundig advies kunnen geven over de door Landman Hoevelaken aangeboden producten.
3. Indien Landman Hoevelaken de aanmelding van de wederpartij goedkeurt, zal zij dit aan de wederpartij bevestigen, vanaf welk moment de wederpartij producten kan bestellen. Voor het plaatsen van webshopbestellingen ontvangt de wederpartij inloggegevens voor toegang tot het bestelgedeelte van de website.
4. Indien de wederpartij, ook welke reeds klant van Landman Hoevelaken was vóór totstandkoming van deze algemene voorwaarden, niet (langer) aan de voorwaarden van lid 2 voldoet, kan Landman Hoevelaken besluiten de wederpartij niet langer toe te staan bestellingen bij Landman Hoevelaken te plaatsen, zulks totdat Landman Hoevelaken dit eventueel herroept en opnieuw toestemming aan de wederpartij verleent.
5. Indien de wederpartij inloggegevens van Landman Hoevelaken heeft ontvangen voor het bestellen van producten in de webshop, staat de wederpartij ervoor in dat zij deze gegevens strikt geheimhoudt voor andere personen dan die belast zijn met de inkoop van producten binnen haar onderneming. Alle handelingen die onder het account van de wederpartij op de website worden verricht, worden de wederpartij toegerekend.

 

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van Landman Hoevelaken is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. Landman Hoevelaken kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de wederpartij.
2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Landman Hoevelaken dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Indien en voor zover Landman Hoevelaken uitdrukkelijk minimale besteleenheden in haar aanbod vermeldt, kunnen de producten niet voor minder eenheden worden afgenomen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Landman Hoevelaken nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van het aanbod van de andere partij, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de aanbiedende partij anders aangeeft. In geval de overeenkomst middels de webshop wordt gesloten, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Landman Hoevelaken de bestelling van de wederpartij per e-mail heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de producten door of namens de wederpartij op locatie van Landman Hoevelaken worden afgehaald, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de producten door of namens de wederpartij op locatie van Landman Hoevelaken worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijd.
2. Landman Hoevelaken is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Landman Hoevelaken bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking en verzending van de producten.
4. Het risico van verlies, beschadiging en bederf van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
6. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Landman Hoevelaken gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Landman Hoevelaken mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Landman Hoevelaken is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.
8. Indien Landman Hoevelaken bij toepassing van de leden 6 of 7 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens Landman Hoevelaken deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN
1. Landman Hoevelaken spant zich in de tussen partijen overeengekomen of anderszins bij de wederpartij bekend zijnde leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Landman Hoevelaken vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Landman Hoevelaken spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde
levering in om de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Het verzuim van Landman Hoevelaken treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Landman Hoevelaken schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Landman Hoevelaken haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of haar overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

 

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
1. Wederverkoop aan afnemers van de wederpartij geschiedt voor eigen rekening en risico van de wederpartij. Landman Hoevelaken garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
2. Elke samenwerking tussen de wederpartij en Landman Hoevelaken is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Landman Hoevelaken is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers van haar producten aan te stellen.

 

ARTIKEL 8. | CONFORMITEIT, ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. De geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden.
2. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten te onderzoeken of de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden en de levering vrij is van transportschade. Indien de aard en hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoorden dan wel de zending is beschadigd, dient de wederpartij daarvan onverwijld aan de bezorger mededeling te doen en daarvan aantekening te laten maken op de pakbon. Indien de producten op locatie van Landman Hoevelaken worden afgehaald, geldt dat de wederpartij door inontvangstname van de producten stilzwijgend verklaart dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Landman Hoevelaken te zijn ingediend.
4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de levering door de wederpartij is erkend, bijvoorbeeld middels een door de wederpartij ondertekende pakbon, vloeit er voor Landman Hoevelaken uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
5. Klachten van de wederpartij schorten haar betalingsverplichtingen nimmer op.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande instemming van Landman Hoevelaken en uitsluitend op grond van een tekortkoming van Landman Hoevelaken. Retourzendingen geschieden voor rekening van de wederpartij. Indien onmiskenbaar sprake is van een tekortkoming als bedoeld in de eerste zin, maakt de wederpartij aanspraak op terugbetaling of kwijtschelding van de retourkosten, mits de wederpartij daarbij voor de minst kostbare wijze van verzending heeft gekozen.
7. Geen grond voor klachten of een tekortkoming van Landman Hoevelaken zijn gebreken van de producten ten gevolge van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Landman Hoevelaken toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Landman Hoevelaken of haar toeleveranciers.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. Landman Hoevelaken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Landman Hoevelaken bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Landman Hoevelaken is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Landman Hoevelaken ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Landman Hoevelaken in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Landman Hoevelaken gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Landman Hoevelaken verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Landman Hoevelaken op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De wederpartij is verplicht de schade die Landman Hoevelaken ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Landman Hoevelaken de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die Landman Hoevelaken op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Alle door Landman Hoevelaken vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzendkosten, met dien verstande dat portovrije levering geldt indien en voor zover de producten worden geleverd door eigen chauffeurs van Landman Hoevelaken en niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten middels reguliere (pakket)post worden verzonden.
2. Landman Hoevelaken is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Landman Hoevelaken aangewezen wijze.
4. Betalingen middels overboeking dienen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in de laatste zin van het volgende lid, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur door Landman Hoevelaken voorgeschreven wijze.
5. In geval betaling via automatische incasso is overeengekomen, is Landman Hoevelaken gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. In dat geval is de wederpartij op verlangen van Landman Hoevelaken gehouden om de openstaande betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten middels overboeking te voldoen binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.
6. Betaling geschiedt na levering, met dien verstande dat Landman Hoevelaken gerechtigd is in bijzondere omstandigheden voorafbetaling te vorderen, bijvoorbeeld omdat Landman Hoevelaken goede grond heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de wederpartij. Landman Hoevelaken is in dat geval niet eerder gehouden om de producten te leveren dan nadat de vooruitbetaling door Landman Hoevelaken is ontvangen.
7. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Landman Hoevelaken, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8, is Landman Hoevelaken na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van de geleverde producten.
2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte gegevens. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Landman Hoevelaken kan worden toegerekend.
3. Landman Hoevelaken is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
4. Mocht Landman Hoevelaken jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Landman Hoevelaken te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Landman Hoevelaken daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Landman Hoevelaken ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van Landman Hoevelaken is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Landman Hoevelaken betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Landman Hoevelaken nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door Landman Hoevelaken afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, aangevuld met het eventuele eigen risico van Landman Hoevelaken dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Landman Hoevelaken bedraagt één jaar.
7. De wederpartij vrijwaart Landman Hoevelaken van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Landman Hoevelaken toerekenbaar is. Indien Landman Hoevelaken uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Landman Hoevelaken zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Landman Hoevelaken, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Landman Hoevelaken en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle aan de wederpartij geleverde producten blijven eigendom van Landman Hoevelaken totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Landman Hoevelaken te bewaren.
4. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
5. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Landman Hoevelaken rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Landman Hoevelaken hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Landman Hoevelaken of door Landman Hoevelaken aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Landman Hoevelaken op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Landman Hoevelaken de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Landman Hoevelaken staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
7. Als de wederpartij, nadat de producten door Landman Hoevelaken aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Landman Hoevelaken wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.